نظر سنجی

اعضای کمیته ایروبیک

مسئول کمیته ایروبیک ژیمناستیک :هادی گلمکانی
وظایف کمیته ایروبیک ژیمناستیک

1- مطالعه پژوهش درخصوص راهکارهای کمی وارتقاء کیفی مربیان و داوران
2- نظارت کمیته برفعالیت مربیان ازنظر عملکرد ,آموزش وارایه نتایج ارزیابی های انجام شده به همراه راهکاربه رئیس هیات
3- ارایه پیشنهادات کمیته درخصوص شرایط انتخاب مربیان تیم های پایه دررده های سنی مختلف
4- اعلام نیازهای کمیته درخصوص تشکیل کلاسهای داوری,مربیگری وتوجیهی
5- پیشنهادبرگزاری کلاسهای بازآموزی جهت تمدیدکارت مربیگری
6- حضورفعال ورسمی اعضای کمیته درمسابقات داخلی وارایه نقطه نظرات فنی درقالب گزارشهای پیشنهادی به هیات
7- نظارت مستقیم کمیته ایروبیک دردوره های مربیگری وداوری
8- ارایه گزارش عملکرد کمیته به هیات
9- تعیین سرفصل های آموزشی با همکاری مسوول کمیته آموزش,تحقیقات وپژوهش
10- مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی های عمومی,جشن هاومراسم

وظایف مسئول کمیته ایروبیک

-تلاش موثرواصولی درجهت اهداف کمیته
-ایجادهماهنگی بین اعضای کمیته
-تشریح وظایف اعضای کمیته
-تنظیم صورت جلسات کمیته و پی گیری مصوبات