نظر سنجی

باشگاه و اماکن

نوع کاربری (اداری/ورزشی)

 

نام مالک

مساحت

سالن ژیمناستیک استاد یزد زاد

سالن اختصاصی ژیمناستیک (مشهد مقدس )

 

اداره کل ورزش و جوانان

1800 متر مربع

سالن ژیمناستیک شهید شمس حجتی

 سالن اختصاصی ژیمناستیک (مشهد مقدس )

 

اداره کل ورزش و جوانان

384 متر مربع