مسئول کمیته استعدادیابی و مسئول کمیته مهارت های حرکتی پایه و توسعه عمومی ژیمناستیک

 مسئول کمیته استعدادیابی و کمیته مهارت های حرکتی پایه و توسعه عمومی ژیمناستیک :حسین نیکرو