لیست داوران بانوان استان خراسان رضوی از بدو تاسیس هیات

ردیف

هیات ورزشی

رشته ورزشی

نام ونام خانوادگی

جنسیت

نوع مدرک  مربیگری و درجه

 

مرد              زن

 

1

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

شمسی شجاعی

 

زن

درجه 2 ژیمناستیک  هنری

 

2

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

فریناز حق بیان

 

زن

درجه  3 ژیمناستیک  هنری

 

3

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

شهناز نژاد ابراهیمی

 

زن

درجه  3 ژیمناستیک  هنری

 

4

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

عصمت خسروی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

5

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

ندارضایی

 

زن

درجه 2 ژیمناستیک هنری

 

6

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

معصومه محمدی ثانی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

7

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

محبوبه باقری

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

8

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

عفت لکزیان

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

9

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

وحیده ظریفیان

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

10

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

اقدس ظریف

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

11

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

متینا یوشین

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

12

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

هاله هادیانی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

13

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

نسترن رنجبر

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

14

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

زهرا مرتضوی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

15

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

مرجان عادل قهرمان

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

لیست داوران  استان خراسان رضوی از بدو تاسیس هیات

ردیف

هیات ورزشی

رشته ورزشی

نام ونام خانوادگی

جنسیت

نوع مدرک  مربیگری و درجه

 

مرد              زن

 

16

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

معصومه حسین زاده

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک  هنری

 

17

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

حمیده دیناری

 

زن

درجه  3 ژیمناستیک  هنری

 

18

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

تکتک فراش

 

زن

درجه  3 ژیمناستیک  هنری

 

19

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

اهدا طبق فروش

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

20

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

صدیقه قربانی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

21

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

مژگان فیض الهی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

22

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

فائزه خاکستانی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

23

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

  • عزیزی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

24

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

مهسا حسینی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

25

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

منیره امیر آباد

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

26

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

ندا کافی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

27

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

افسانه خلاصی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

28

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

مهسا تقی زاده

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

29

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

رخشنده اسمیلی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

30

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

سکینه دلیرانی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

لیست داوران  استان خراسان رضوی از بدو تاسیس هیات

ردیف

هیات ورزشی

رشته ورزشی

نام ونام خانوادگی

جنسیت

نوع مدرک  مربیگری و درجه

 

مرد              زن

 

31

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

مرضیه باستانی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک  هنری

 

32

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

ملیحه جابری

 

زن

درجه  3 ژیمناستیک  هنری

 

33

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

مریم نیکو خصلت

 

زن

درجه  3 ژیمناستیک  هنری

 

34

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

بهاره قلی پور

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

35

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

نسرین نیازی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

36

 

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

سارا رحیم خان کریمی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

37

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

عذرایوسفیان

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

38

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

اعظم میری نژاد

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

39

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

وحیده باقری

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

40

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

فاطمه کفاش

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

41

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

اکرم خسروی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

42

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

زهرا نوری

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

43

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

بیتا دانشجو

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری

 

44

ژیمناستیک خراسان رضوی

ژیمناستیک

 

سپیده جنتی

 

زن

درجه 3 ژیمناستیک هنری