اعضا کمیته

مسوول کمیته ایروبیک ژیمناستیک :هادی گلمکانی                     

 

 

وظایف کمیته ایروبیک ژیمناستیک

 

 

 1. مطالعه پژوهش درخصوص راهکارهای کمی وارتقاء کیفی مربیان و داوران
 2. نظارت کمیته برفعالیت مربیان ازنظر عملکرد ,آموزش وارایه نتایج ارزیابی های انجام شده به همراه راهکاربه رئیس هیات
 3. ارایه پیشنهادات کمیته درخصوص شرایط انتخاب مربیان تیم های پایه دررده های سنی مختلف
 4. اعلام نیازهای کمیته درخصوص تشکیل کلاسهای داوری,مربیگری وتوجیهی
 5. پیشنهادبرگزاری کلاسهای بازآموزی جهت تمدیدکارت مربیگری
 6. حضورفعال ورسمی اعضای کمیته درمسابقات داخلی وارایه نقطه نظرات فنی درقالب گزارشهای پیشنهادی به هیات
 7. نظارت مستقیم کمیته ایروبیک دردوره های مربیگری وداوری
 8. ارایه گزارش عملکرد کمیته به هیات
 9. تعیین سرفصل های آموزشی با همکاری مسوول کمیته آموزش,تحقیقات وپژوهش

10-  مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی های عمومی,جشن هاومراسم

 

 

وظایف مسوول کمیته ایروبیک

 

 1. تلاش موثرواصولی درجهت اهداف کمیته
 2. ایجادهماهنگی بین اعضای کمیته
 3. تشریح وظایف اعضای کمیته
 4. تنظیم صورت جلسات کمیته و پی گیری مصوبات